ქვემო ქართლიუკან დაბრუნება

  • საჯარო განხილვა

    შპს „პოლივიმის“ პოლიეთერის ბოჭკოს საწარმოს მშენებლობა და ექსპლუატაცია

    გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი : 2019 წლის 24 ივნისს, 17:00 საათი, გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფ. გამარჯვების კულტურის სახლი
  • სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა

    გარდაბანი, სოფ.გამარჯვება 2019 წ. 28 ივნისი

    შპს "ჯეო სტილის" მეორადი ნედლეულიდან ფერადი ლითონების წარმოების საწარმოს მშენებლობა-ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის საჯარო განხილვა ჩატარდება სოფ.გამარჯვების ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში, 28 ივნისს 15:00 საათზე.